WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAW, PŁATNOŚCI I GWARANCJI HANSA-FLEX SP. Z O.O.

I. DEFINICJE

Hansa-Flex Sp. o.o.: Hansa-Flex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-451 Poznań), ul. Dąbrowskiego 560, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116935, NIP : 777-10-00-013; kapitał zakładowy 500.000,00 zł.

Zamawiający lub kupujący:  Nabywca, czyli podmiot gospodarczy osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, którzy zawarli z Hansa-Flex Sp. z o.o. umowę sprzedaży.

Strony:  Hansa-Flex Sp. z o.o. oraz Zamawiający lub kupujący.

Umowa sprzedaży:  Dotyczy sprzedaży towaru lub wykonanej usługi przez Hansa-Flex Sp. z o.o. na rzecz Zamawiającego lub kupującego.

Towar: Przedmiot umowy sprzedaży pomiędzy Hansa-Flex Sp. z o.o. , a Zamawiającym lub kupującym.

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Warunki sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji Hansa-Flex Sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej www.hansa-flex.com.pl.

2.2. Warunki sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji Hansa-Flex Sp. z o.o. oraz obowiązująca w danym czasie lista cenowa dla Zamawiającego lub kupującego mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, zawieranych pomiędzy Hansa-Flex Sp. z o.o., a Zamawiającym lub kupującym i są ich integralną częścią. Brak sprzeciwu Zamawiającego lub kupującego do 24 godzin od momentu otrzymania niniejszych warunków sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji Hansa-Flex Sp. z o.o., uważa się za zgodę ich przyjęcia przez Zamawiającego lub kupującego. Sytuacja wskazana w zdaniu wyżej dotyczy każdej formy przekazania niniejszych  warunków sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji Hansa-Flex Sp. z o.o. Zamawiającemu lub kupującemu.

2.2. Warunki sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji Hansa-Flex Sp. z o.o. mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami  zakupów Zamawiającego lub kupującego.

2.3. Warunki sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji Hansa-Flex Sp. z o.o. nie stosuje się do osób będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, które nie zawierają umów sprzedaży w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.4. Zamawiający lub kupujący uznaje Warunki sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji Hansa-Flex Sp. z o.o. w momencie złożenia zamówienia lub przy odbiorze towaru. Wszelkie odstępstwa od tych postanowień czyli wyłączenia, ograniczenia lub zmiany wymagają formy pisemnej, zaakceptowanej przez Hansa-Flex Sp. z o.o.

2.5. Jeżeli Zamawiający lub kupujący pozostaje w stałych kontaktach handlowych z Hansa-Flex Sp. z o.o., to przyjęcie warunków sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji Hansa-Flex Sp. z o.o. przy jednej z umów sprzedaży oznacza ich akceptację przy wszystkich pozostałych umowach sprzedaży.

2.6. Wszelkie katalogi, broszury, cenniki oraz dołączone do nich dokumenty techniczne mają charakter informacyjny, nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.7. Dane techniczne podane na folderach reklamowych, stronach katalogowych Hansa-Flex, dostępnych na stronie internetowej www.hansa-flex.com.pl. służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią gwarancji jakości.

 III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I DOSTAWY

3.1. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na podstawie zamówienia bezpośrednio w oddziale Hansa-Flex Sp. z o.o. lub elektronicznie za pomocą e-maila lub za pomocą platformy internetowej na stronie www.hansa-flex.com.pl.

3.2. Za prawidłowo złożone zamówienie uważa się za takie, które w przypadku przedstawionej wcześniej oferty Zamawiającemu lub kupującemu, uwzględnia jej numer oraz uwzględnia indeksy towarów stosowanych w katalogu Hansa-Flex. Przy zamówieniu ustnym bezpośrednio w oddziale Hansa-Flex Sp. z o.o., zgodność wykonania zlecenia potwierdza Zamawiający lub kupujący podpisem na dokumentach sprzedaży towaru – Fakturze VAT lub dokumentach wydanie towaru lub innych dokumentach Hansa-Flex Sp. z o.o.

3.3. Zamawiający lub kupujący odpowiada za prawidłowość danych podanych w zapytaniu, zamówieniu lub w załączonych do zamówienia dokumentach, jak i zobowiązany jest określić w zamówieniu przeznaczenie i warunki użytkowania towaru. Zamawiający lub kupujący nie może odmówić przyjęcia towaru dostarczonego zgodnie z jego zamówieniem.

3.4. Brak potwierdzenia realizacji zamówienia nie może być interpretowane jako przyjęcie jego przez Hansa-Flex Sp. z o.o. do realizacji.

3.5. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód  wywołanych siłą wyższą, czyli zdarzeń jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia umowy sprzedaży, a na które Hansa-Flex Sp. z o.o. nie ma wpływu.

3.6. Hansa-Flex Sp. z o.o. ma prawo uzależnić zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży od zapłaty przez Zamawiającego lub kupującego wszystkich zobowiązań wobec Hansa-Flex Sp. z o.o.  W takim przypadku Hansa-Flex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane nie zawarciem umowy sprzedaży, jak i brakiem dostawy towaru w terminie.

IV. DOSTAWA

4.1. Termin dostawy każdorazowo podany jest w formie pisemnej przez Hansa-Flex Sp. z o.o.

4.2. W przypadku nieokreślenia sposobu dostawy Zamawiający lub kupujący zobowiązany jest do odebrania towaru we własnym zakresie, a strony przyjmują, że osoba potwierdzająca odebranie towaru w imieniu kupującego była do tego upoważniona przez Zamawiającego lub kupującego.

4.2. W przypadku dostarczenia towaru przez przewoźnika lub firmę spedycyjną, odbywa się to  na koszt Zamawiającego lub kupującego. Jeżeli Zamawiający lub kupujący nie określi pisemnie przewoźnika lub firmę spedycyjną, to Hansa-Flex Sp. z o.o. ma prawo wyboru rodzaju wysyłki lub firmy spedycyjnej.

4.3. Ustalenie terminu dostawy towaru przez Hansa-Flex Sp. z o.o., jest możliwe po otrzymaniu wszystkich danych technicznych i rysunków niezbędnych do zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży. Jakiekolwiek zmiany zatwierdzonych warunków dostawy wymagają pisemnego potwierdzenia, zaakceptowanego przez Hansa-Flex Sp. z o.o.

4.4. Uzgodniony termin dostawy liczy się od dnia pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Hansa-Flex Sp. z o.o. Termin dostawy uważa się za dotrzymany w momencie zgłoszenia Zamawiającemu lub kupującemu.

4.5. W przypadku gdy Zamawiającemu lub kupującemu w terminie do 14 dni kalendarzowych, nie odbierze towaru, Hansa-Flex Sp. z o.o. ma prawo do jego dostarczenia na koszt i ryzyko Zamawiającego lub kupującego lub ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i obciążenia Zamawiającego lub kupującego wszelkimi kosztami.

4.6. W przypadku działania sił wyższych i innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych okoliczności, termin dostawy przedłuża się o czas trwania przeszkód. Jeżeli jednak opóźnienie przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania.

4.6. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego lub kupującego z chwilą wydania towaru z oddziału Hansa-Flex Sp. z o.o. lub z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi, spedytorowi.

4.7. Ubezpieczenie przesyłki spoczywa na Zamawiającym lub kupującym.

V. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedaż towaru dokonywana jest po cenie obowiązującej w Hansa-Flex Sp. z o.o. w dniu wydania lub wysłania towaru Zamawiającemu lub kupującemu albo po cenie ustalonej w ofercie przedstawionej Zamawiającemu lub Kupującemu.

5.2.  Zamawiający lub kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny za sprzedany towar gotówką lub kartą płatniczą w oddziale Hansa-Flex Sp. z o.o. W przypadku innych ustalonych warunków płatności Zamawiający lub kupujący zobowiązuje się do płatności przelewem na konto bankowe podane na dokumentach sprzedaży –  Fakturze VAT. Zdarzenia opisane w zdaniu wyżej ustalane są indywidualnie i tylko w przypadku, jeżeli Zamawiający lub kupujący dokonywali wcześniej zakupów w Hansa-Flex Sp. z o.o. oraz takie warunki płatności zostały zaakceptowane przez kierownika oddziału Hansa-Flex Sp.  z o.o. W tym przypadku dzień zapłaty uznaje się za dzień wpływu środków finansowych na konto bankowe Hansa-Flex Sp. z o.o.

5.2. W przypadku zaległości płatniczych Hansa-Flex Sp. z o.o. ma prawo do wstrzymania zakupów przelewowych lub ma prawo do żądania zapłaty odsetek karnych za opóźnienia lub ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży lub ma prawo do wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Hansa-Flex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu zwłoki, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

5.3. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży towaru – Faktury VAT, który określony jest na dokumentach sprzedaży towaru –  Fakturze VAT.

VI. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARU SPRZEDANEGO

6.1. Do momentu spełnienia wszystkich zobowiązań, wynikających ze stosunków handlowych z Zamawiającym lub kupującym, Hansa-Flex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru.

6.2. W przypadku opóźnienia płatności ze strony Zamawiającego lub kupującego, Hansa-Flex Sp. z o.o. ma prawo na koszt Zamawiającego lub kupującego żądać chwilowego wydania zastrzeżonego towaru w celu zabezpieczenia na nim swoich praw. Niniejsze żądanie nie uznaje się jako wykonanie prawa odstąpienia.

6.3. Zamawiający lub kupujący w momencie przyjęcia warunków sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji Hansa-Flex Sp. z o.o. ceduje na Hansa-Flex Sp. z o.o. wszelkie wierzytelności i prawa z tytułu sprzedaży zastrzeżonego towaru. Niniejszym Hansa-Flex Sp. z o.o. przyjmuje wyżej wymienioną cesję. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej umowy sprzedaży w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Hansa-Flex Sp. z o.o.

VII. REKLAMACJE I GWARANCJA

7.1. Hansa-Flex Sp. z o.o. gwarantuje jakości towaru dostarczonego na podstawie umowy sprzedaży, określonych  w warunkach sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji Hansa-Flex Sp. z o.o. W związku z udzieloną gwarancją strony ustalają, iż wyłączają prawo skorzystania przez Zamawiającego lub Kupującego z uprawnień rękojmi zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z uprawnień rękojmi stosuje się do osób będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.2. Okres gwarancji – to okres  sześciomiesięczny (6 miesięcy) liczony od dnia wydania towaru Zamawiającemu lub kupującemu, a podstawą przyjęcia reklamacji jest przedłożenie dokumentu sprzedaży Faktury VAT oraz złożenie pisemnego druku zgłoszenia reklamacji w oddziale Hansa-Flex Sp z o.o.

7.3. W stosunku do wybranych towarów, termin gwarancji może ulec zmianie, o czym kupujący zostanie poinformowany poprzez odpowiedni zapis na Fakturze VAT.

7.4. Gwarancją objęte są tylko towary eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zainstalowane zgodnie z normami technicznymi.

7.5. Uszkodzenie mechaniczne, świadome zniszczenie towaru, będące następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu towaru lub będące następstwem normalnego zużycia towaru lub będące następstwem dokonanych zmian w towarze lub będących następstwem błędnie podanych parametrów technicznych przez Zamawiającego lub Kupującego, zwalniają Hansa-Flex Sp. z o.o. od odpowiedzialności z tytułu wad.

7.6. Wady widoczne, oczywiste, inne oraz reklamacje ilościowe Zamawiający lub kupujący powinien zgłaszać niezwłocznie. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji Zamawiający nie może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji. Hansa-Flex Sp. z o.o. ponosi  odpowiedzialność za wady, które ujawniły się  w okresie trwania gwarancji, a Zamawiający lub kupujący prawidłowo powiadomi  w tym okresie Hansa-Flex Sp. z o.o.

7.7. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy towar Hansa-Flex Sp. z o.o. przyjmuje z powrotem i w zamian dostarczy towar bez wad lub naprawi wadliwy towar.

7.8. Hansa-Flex zobowiązuje się do możliwie jak najszybszego dostarczenia reklamowanego towaru do producenta lub przedstawicieli mających uprawnienia do dokonywania ekspertyz reklamacyjnych. Realizacja reklamacji zależy bezpośrednio od producenta i czasu, jaki musi poświęcić producent na dokonanie ekspertyzy niezbędnej do ustalenia przyczyn awarii oraz jej usunięcia. W celu dokonania prawidłowej ekspertyzy reklamacyjnej Zamawiający musi prawidłowo wypełnić kartę zgłoszenia reklamacji z podaniem wszystkich potrzebnych informacji.

7.9. Do podjęcia wszystkich niezbędnych prac naprawczych i dostaw zastępczych potrzebny jest stosowny czas. Termin przy dostawach zastępczych wynosi 30 dni, w przypadku konieczności importu, termin może ulec wydłużeniu o czas dokonania tego importu.

7.10. Jeżeli pomimo wykrycia wady towar nadal jest użytkowany przez Zamawiającego lub kupującego, to Hansa-Flex Sp. z o.o. nie odpowiada za wady pierwotne i szkody wynikłe z dalszego eksploatowania towaru.

7.11. Wyklucza się dalsze roszczenia Zamawiającego lub kupującego, zwłaszcza roszczenia odszkodowawcze z tytułu wadliwości towaru, jeżeli szkody nie powstały wskutek rażącego, niedbałego lub umyślnego działania  Hansa-Flex Sp. z o.o.

7.12. Hansa-Flex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych służących polepszeniu towaru, a powyższe nie uprawnia do jakichkolwiek roszczeń.

7.13. Gwarancja nie obejmuje naprawy przedmiotów dostarczonych lub będących własnością Zamawiającego lub kupującego.

7.14. OWRR – Ogólne Warunki Rozpatrywania Reklamacji stanowią integralną część współpracy Hansa-Flex  Sp. z o.o. z Zamawiającym lub Kupującym i w oparciu o te warunki rozpatrywane są reklamacje.

VIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1.Wszelkie spory mogące wynikać z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Poznaniu, właściwy dla miejsca siedziby Hansa-Flex Sp. z o.o.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Przyjęcie niniejszych warunków sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji Hansa-Flex Sp. z o.o.  następuje poprzez ich pisemne potwierdzenie w momencie otrzymania oferty lub poprzez przyjęcie dokumentów sprzedaży – Faktur VAT, dokumentów wydanie towaru lub innych dokumentów.

9.2. Strony uznają inne sposoby potwierdzenia przyjęcia warunków sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji, jeżeli z zachowania Zamawiającego lub Kupującego wynika, iż zapoznał się z nimi. Przy braku innych uzgodnień pisemnych, obowiązują wyłącznie niniejsze warunki sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji Hansa-Flex Sp. z o.o.

9.3. Hansa-Flex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian punktów w warunkach sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji Hansa-Flex Sp. z o.o., a nowa wersja każdorazowo dostępna będzie na stronie internetowej www.hansa-flex.com.pl. Strony zgodnie ustalają, iż nowa wersja ważna będzie do wszystkich umów sprzedaży pomiędzy Hansa-Flex Sp. z o.o., a Zamawiającym lub Kupującym po dacie modyfikacji.

9.4. Wszelkie informacje związane z wzajemną współpraca handlową pomiędzy Hansa-Flex Sp. z o.o., a Zamawiającym lub kupującym oraz informacje o Hansa-Flex Sp. z o.o., które nie są publicznie znane stanowią tajemnicę handlową. Zamawiający lub kupujący bez pisemnej zgody Hansa-Flex Sp. z o.o., nie będzie używał nazwy handlowej Hansa-Flex.

Zarząd Hansa-Flex sp. z o.o.

REV C 01.10.2022

Żaden z produktów nie spełnia Twoich wymagań? Szukasz czegoś innego?

zadzwoń Zadzwoń: 601 18 19 18
logo hansaflex
Dąbrowskiego 560, Poznań
telefonmailsklep

Potrzebujesz pomocy lub indywidualnej oferty?

Zostaw swój numer telefonu.

Oddzwonimy!

    Potrzebujesz pomocy lub indywidualnej oferty?

    Zostaw adres mailowy.

    Napiszemy.