WARUNKI USŁUG SERWISOWYCH, NAPRAW REALIZOWANYCH PRZEZ HANSA-FLEX SP.Z O.O.

Firma Hansa-Flex Sp. z o.o. realizuje naprawy urządzeń, maszyn, produktów, wyrobów, towarów sprzedawanych przez firmę Hansa-Flex Sp. z o.o. oraz przez zewnętrzne firmy po uprzednim uzgodnieniu z osobą upoważnioną z firmy Hansa-Flex Sp. z o.o..

Serwis firmy Hansa-Flex Sp. z o.o., realizuje usługi serwisowe polegające na naprawie przewodów giętych hydraulicznych, naprawie urządzeń hydraulicznych, naprawie składników instalacji hydraulicznej, naprawie komponentów hydraulicznych zabudowanych w liniach oraz w pozostałych urządzeniach, diagnostyce układów hydraulicznych, serwisie olejowym.

Usługi serwisowe wykonywane są z towaru firmy Hansa-Flex Sp. z o. o. oraz z towaru powierzonego przez Zleceniodawcę po uprzednim uzgodnieniu z osobą upoważnioną z firmy Hansa-Flex Sp. z o.o..

I. Zlecenie wykonania usługi serwisowej lub naprawy:

 1. Wszelkie złożone oferty i uzgodnienia ze Zleceniodawcą odbywają się zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
 2. Zleceniodawca odpowiada za prawidłowość specyfikacji towarowej, innych danych niezbędnych do wykonania zlecenia. Obowiązany jest podać je przed przystąpieniem do usługi serwisowej lub naprawy przez firmę Hansa-Flex Sp. z o. o..
 3. Zleceniodawca zgłasza firmie Hansa-Flex Sp. z o. o. potrzebę wykonania usługi serwisowej lub naprawy w formie pisemnej (e-mail), podając niezbędne dane (typ urządzenia – zdjęcie tabliczki znamionowej, charakter uszkodzenia, nazwę producenta, adres pod którym znajduje się urządzenie, maszynę, produkt, wyrób do przeprowadzenia usługi serwisowej, dane kontaktowe) umożliwiające wstępne określenie przez firmę Hansa-Flex Sp. z o. o. możliwości wykonania usługi serwisowej lub naprawy w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zleceniodawcę.
 4. Zgłoszenie przyjmuje się za zlecenie do wykonania, gdy zostanie ono potwierdzone przez firmę Hansa-Flex Sp. z o. o. w formie pisemnej.
 5. W przypadku usługi wyjazdu serwisowego w ustalonym przez strony terminie Zleceniodawca zobowiązany jest do udostępnienia firmie Hansa-Flex Sp. z o. o. urządzenia, maszyny, produktu, wyrobu na czas niezbędny do wykonania diagnostyki lub naprawy. Nieudostępnienie urządzenia, maszyny, produktu, wyrobu w ustalonym terminie z przyczyn innych niż siła wyższa, skutkuje naliczaniem opłaty za dojazd i każdą godzinę oczekiwania serwisanta za cenę zgodną z cennikiem umieszczonym na stronie: www.hansa-flex.pl. Firma Hansa-Flex Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość wzrostu cen.

II. Weryfikacja:

 1. Firma Hansa-Flex Sp. z o. o. przed przystąpieniem do usługi serwisowej przeprowadza weryfikacje stanu technicznego urządzenia, maszyny, produktu, wyrobu na co Zleceniodawca wyraża zgodę.
 2. Zleceniodawca zleca diagnostykę stanu technicznego przekazanego urządzenia, maszyny, produktu, wyrobu za cenę zgodną z cennikiem umieszczonym na stronie: www.hansa-flex.pl. Firma Hansa-Flex Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość wzrostu cen.
 3. Po przeprowadzeniu zamówionej diagnostyki firma Hansa-Flex Sp. z o.o. poinformuje Zleceniodawcę o stwierdzonych uszkodzeniach i  cenie ich naprawy. Zostanie przedstawiona oferta na naprawę poddanemu diagnostyce przedmiotowi zlecenia.

III. Naprawa:

 1. Zleceniodawca powołując się na ofertę o której mowa w dziale II Weryfikacja punkt 3 może zlecić naprawę urządzenia, maszyny, produktu, wyrobu.
 2. Jeżeli Zleceniodawca nie zleci naprawy w terminie do 5 dni roboczych od wystawienia oferty o której mowa w dziale II Weryfikacja punkt 3, wniesie opłatę Firmie Hansa-Flex Sp. z o. o. za przeprowadzenie diagnostyki o której mowa w dziale II Weryfikacja punkt 2.
 3. Zleceniodawca nie zapłaci odrębnego wynagrodzenia za weryfikację o której mowa w dziale II Weryfikacja punkt 2 w przypadku zlecenia dokonania naprawy w terminie ważności oferty.

IV. Płatności:

 1. W przypadku zamówienia naprawy urządzenia, maszyny, produktu, wyrobu, Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie w wysokości wskazanej w ofercie przez Firmę Hansa-Flex Sp. z o. o., o której mowa w dziale II Weryfikacja punkt 3.
 2. Wysokość wynagrodzenia ulegnie zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, z przyczyn niezależnych od firmy Hansa-Flex Sp. z o.o. lub niemożliwych do sprawdzenia i oszacowania w chwili dokonywania diagnostyki, o czym Zleceniodawca zostanie uprzednio poinformowany i musi wyrazić na nie zgodę na piśmie.
 3. Brak zgody na zmianę kosztorysu powoduje odstąpienie spółki Hansa-Flex od zlecenia.

V. Przedmiot zlecenia nieodebrany w terminie:

 1. Zleceniodawca akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nieodebrania przedmiotu zlecenia w wyznaczonym terminie, firma Hansa-Flex Sp. z o. o. nie jest zobowiązana do przechowywania danego przedmiotu zlecenia.
 2. Zleceniodawca w przypadku nieodebrania przedmiotu zlecenia (urządzenia, maszyny, produktu, wyrobu) w terminie do 14 dni od dokonania diagnostyki lub w terminie do 30 dni od zakończenia naprawy, zostanie poinformowany o wyznaczeniu ostatecznego terminu odbioru. Od dnia pisemnego poinformowania (e-mail) zostanie naliczona opłata za magazynowanie nieodebranego przedmiotu zlecenia w wysokości 50 zł netto, dziennie. Po wyznaczonym ostatecznym terminie odbioru, Zleceniodawca zostanie poinformowany o dniu komisyjnego przekazania nieodebranego przedmiotu zlecenia do utylizacji oraz jego wartości(listem poleconym). W wyznaczonym dniu ostatecznego terminu odbioru, utylizacji podlega nieodebrany przedmiot zlecenia (urządzenie, maszyna, produkt, wyrób) na co Zleceniodawca wyraża zgodę.
 3. Koszty utylizacji nieodebranego przedmiotu zlecenia, o którym mowa w dziale V punkt 2, ponosi Zleceniodawca, na co Zleceniodawca wyraża zgodę.
 4. Nieodebranie przedmiotu zlecenia nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku uiszczenia opłaty za wykonaną usługę diagnostyki czy naprawy.

Vi.  Odbiór:

 1. Odbiór przedmiotu zlecenia nie może być uzależniony od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków poza zapłatą wynagrodzenia, w szczególności nie może być uzależnione od okazania jakichkolwiek dokumentów wystawionych przez firmę Hansa-Flex Sp. z o.o. Chyba, że strony wcześniej uzgodniły inaczej.

VII. Gwarancja:

 1. Firma Hansa-Flex Sp.  o.o. udziela gwarancji na wykonaną naprawę urządzenia / maszyny / produktu / wyrobu lub usługi serwisowej na okres 3 miesięcy, liczony od dnia sprzedaży. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego przedmiotu zlecenia do oddziału Hansa-Flex  wraz z dokumentem sprzedaży ( Fakturą VAT ) oraz z pisemnym drukiem zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku wykonania usługi, podstawą przyjęcia reklamacji jest złożenie z dokumentem sprzedaży ( Fakturą VAT ), pisemnego druku zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Firma Hansa-Flex Sp. z o.o. udziela gwarancji na zamontowane w trakcie usługi serwisowej części zakupione w firmie Hansa-Flex Sp. z o.o. zgodnie z terminem zawartym w dziale VIII Reklamacje i gwarancje punkt 1 w warunkach sprzedaży znajdujących się na stronie https://hansa-flex.com.pl/wspolpraca/warunki-sprzedazy-dostawy-platnosci-i-gwarancji/
 1. Zgłaszanie i rozstrzyganie gwarancji ujęte jest w dziale VIII Reklamacje i gwarancje w warunkach sprzedaży znajdujących się na stronie https://hansa-flex.com.pl/wspolpraca/warunki-sprzedazy-dostawy-platnosci-i-gwarancji/

VIII. Odpowiedzialność firmy Hansa-Flex Sp. z o.o.:

 1. Firma Hansa-Flex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskane korzyści czy jakiekolwiek szkody Zleceniodawcy powstałe w związku z przestojem urządzenia / maszyny, która przez Zleceniodawcę została zgłoszona do usługi serwisowej lub naprawy.
 2. Firma Hansa-Flex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu reakcji serwisu w przypadku zdarzeń losowych.
 3. Odpowiedzialność Firma Hansa-Flex Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 4. Firma Hansa-Flex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędny montaż przedmiotu zlecenia przez Zleceniodawcę i powstałe w związku z tym uszkodzenia.
 5. Zleceniodawca przed zamontowaniem naprawionego przez firmę Hansa-Flex Sp. z o.o. urządzenia / maszyny / produktu / wyrobu zobowiązuje się do wyczyszczenia układu hydraulicznego, w którym będzie zainstalowane naprawione urządzenie / maszyna / produkt / wyrób oraz sprawdzi rzeczywiste wartości parametrów użytkowych oleju w układzie.
 6. Do rozpoznania wszelkich sporów mogących powstać między Zleceniodawcą, a Firma Hansa-Flex Sp. z o.o. w ramach zleconych naprawy lub usługi serwisowej właściwy będzie wyłącznie sąd siedziby Firma Hansa-Flex Sp. z o.o.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu lub jego zastosowanie do którejkolwiek Stron zostanie uznane za nieważne, niniejszy dokument pozostaje wiążący, a Strony dołożą wszelkich starań, działając w dobrej wierze, aby zastąpić nieważne postanowienie postanowieniem ważnym i odzwierciedlającym intencje Stron.
 8. Firma Hansa-Flex Sp z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi bez podania przyczyny.

Zarząd Hansa-Flex sp. z o.o.

REV B 01.10.2022

 

Żaden z produktów nie spełnia Twoich wymagań? Szukasz czegoś innego?

zadzwoń Zadzwoń: 601 18 19 18
logo hansaflex
Dąbrowskiego 560, Poznań
telefonmailsklep

Potrzebujesz pomocy lub indywidualnej oferty?

Zostaw swój numer telefonu.

Oddzwonimy!

  Potrzebujesz pomocy lub indywidualnej oferty?

  Zostaw adres mailowy.

  Napiszemy.