Pobierz formularz zgłoszenia reklamacji w formacie .pdf z możliwością samouzupełniania.

Formularz reklamacji

Formularz reklamacji precyzyjne rury gięte

OGÓLNE WARUNKI ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W HANSA-FLEX SP. Z O.O.

 I. Tryb i sposób przeprowadzania reklamacji

1.1. W przypadku wystąpienia wady towaru lub produktu nabywca zobowiązany jest dokonać pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z warunkami sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji w Hansa-Flex Sp. z o.o. w oddziale Hansa-Flex, w którym dokonał zakupu.

1.2. Hansa-Flex Sp. z o.o. przyjmuje tylko pisemne zgłoszenia reklamacyjne  przekazane bezpośrednio przez nabywcę lub osobę przez niego upoważnioną do zgłoszenia reklamacji, na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania nabywcy zgłaszającego reklamację.

1.3. Do towaru lub produktu zgłaszanego w procedurze reklamacyjnej należy dołączyć czytelnie i kompletnie wypełniony  formularz reklamacyjny, znajdujący się na stronie https://hansa-flex.com.pl/wspolpraca/reklamacje/, dokument zakupu towaru lub produktu (faktura VAT) oraz zdjęcia przedstawiające stan reklamowanych towaru lub produktu. W uzasadnionych przypadkach Hansa-Flex sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wystąpienia do nabywcy o dostarczenie dodatkowych innych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji dokumentów, zdjęć, próbek, czy ekspertyz niezależnych firm lub instytucji.

1.4. Potwierdzenie otrzymanego przez nabywcę towaru lub produktu, przyjęcie przesyłki z towarem lub produktem przez nabywcę zwalnia Hansa-Flex sp. z o.o. od rozpatrzenia reklamacji ilościowej towaru lub produktu. Reklamacji jakościowej nie podlega towar lub produkt, który uległ częściowemu lub całkowitemu zużyciu, przerobieniu, zamontowaniu itp. Reklamacji jakościowej nie podlega również towar lub produkt niewłaściwie składowany po zakupie w Hansa – Flex sp. z o.o., w wyniku czego doszło do pogorszenia ich stanu faktycznego.

1.5. Zgłaszany do reklamacji towar lub produkt, a w przypadku reklamacji ilościowej, cała dostawa, winna pozostać w nienaruszonym stanie do dyspozycji Hansa-Flex  sp. z o.o. w magazynie klienta, do czasu rozpatrzenia reklamacji. Towar lub produkt powinien zostać zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Nie spełnienie tych warunków będzie równoznaczne z odrzuceniem reklamacji.

1.6. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa terminu płatności za reklamowany towar i nie zwalnia klienta z obowiązku terminowej zapłaty.

II. Sposób rozpatrywania reklamacji

2.1.  Hansa – Flex  sp. z o.o. zobowiązuje się do możliwie jak najszybszego dostarczenia reklamowanego towaru do producenta lub przedstawicieli mających uprawnienia do dokonywania ekspertyz reklamacyjnych, w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty oględzin wadliwego towaru przez dział reklamacji Hansa – Flex sp. z o.o. Realizacja reklamacji zależy bezpośrednio od producenta towaru i czasu, jaki musi poświęcić producent na dokonanie ekspertyzy niezbędnej do ustalenia przyczyn awarii oraz jej usunięcia. Takie same procedury dotyczą produktu, który dostarczy Hansa-Flex Sp. z o.o. nabywcy. W celu dokonania prawidłowej ekspertyzy reklamacyjnej nabywca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia druku zgłoszenia reklamacji z podaniem wszystkich potrzebnych danych. Formularz reklamacyjny znajduje się na stronie https://hansa-flex.com.pl/wspolpraca/reklamacje/. W szczególnych okolicznościach, w których wymagany będzie udział przedstawiciela producenta, dokonanie prób i analiz w specjalistycznym dziale jakościowym w centrali Hansa-Flex AG w Bremen lub w niezależnym laboratorium, termin ten może być dłuższy. O terminie przyjazdu przedstawiciela producenta Hansa – Flex  sp. z o.o. poinformuje nabywcę.

2.2.  Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Hansa – Flex  sp. z o.o. może:

  1. a) dokonać wymiany wadliwego towaru lub produktu na podobny o nie gorszych parametrach technicznych,
  2. b) dokonać zwrotu zapłaconej ceny w terminie 7 dni od ustalenia, uznając że niemożliwe jest załatwienie reklamacji w sposób określony w zdaniu wyżej i dokonać odbioru wadliwego towaru lub produktu,
  3. c) zaproponować klientowi upust cenowy.

O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Hansa-Flex sp. z o.o.

2.3. Hansa-Flex  sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli z przyczyn niezależnych od Hansa-Flex  sp. z o.o. zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.

2.4.  W sprawach spornych Hansa-Flex sp. z o.o. oraz nabywca dopuszczają możliwość powołania niezależnej organizacji w celu rozstrzygnięcia zasadności reklamacji, na co strony wyrażają zgodę. Koszty związane z powołaniem niezależnej organizacji pokrywa strona zgłaszająca powołanie niezależnej organizacji.

III. Koszty reklamacji ponoszone przez Hansa – Flex sp. z o.o. lub nabywcę.

3.1.  Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Hansa – Flex sp. z o.o. posiada polisę odpowiedzialności cywilnej i w przypadku poniesionych, udokumentowanych szkód może wystąpić do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania.

3.2.  Nabywca nie ma prawa do obciążania Hansa-Flex sp. z o.o. żadnymi karami, ani potrącania z należnych płatności jakiejkolwiek kwoty  za towar lub produkt.

3.3. Podstawą dokonania zwrotu zapłaconej ceny, w związku z uznaniem reklamacji, jest terminowe uregulowanie należności za dostarczony towar lub produkt, który podlegał reklamacji w całości lub w części.

3.4. W przypadku ustalenia w toku postępowania reklamacyjnego, ze zgłoszenie reklamacyjne jest nieuzasadnione ponieważ nie było żadnych objawów ani podstaw prawnych uzasadniających reklamację, Hansa – Flex sp. z o.o., obciąży nabywcę kosztami związanymi z jej załatwieniem, do których zalicza się między innymi koszty dojazdu i pracy pracowników Hansa-Flex sp. z o.o., kosztów analiz w specjalistycznym dziale jakościowym w centrali Hansa-Flex AG w Bremen lub w niezależnym laboratorium.

Zarząd Hansa-Flex sp. z o.o.

REV A 27.05.2022

 

Żaden z produktów nie spełnia Twoich wymagań? Szukasz czegoś innego?

zadzwoń Zadzwoń: 601 18 19 18
logo hansaflex
Dąbrowskiego 560, Poznań
telefonmailsklep

Potrzebujesz pomocy lub indywidualnej oferty?

Zostaw swój numer telefonu.

Oddzwonimy!

    Potrzebujesz pomocy lub indywidualnej oferty?

    Zostaw adres mailowy.

    Napiszemy.