REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HANSA-FLEX SP.Z O.O.

1. DEFINICJE

Sprzedawca: Hansa-Flex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-451 Poznań), ul. Dąbrowskiego 560, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116935,

NIP : 777-10-00-013; kapitał zakładowy 500.000,00 zł.

Kupujący: Klient, Nabywca, czyli podmiot gospodarczy oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak i z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument: Zgodnie z art. 22(1) Kodeks cywilny, jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Osoba fizyczna z uprawnieniami konsumenta: Osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Formularz rejestracyjny: formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

Rejestracja: Rejestracja kupującego zgodnie z regulaminem przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu.

Konto: konto kupującego w sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru ze sprzedawcą.

Umowa sprzedaży: Dotyczy sprzedaży towaru zawartej na odległość przez sprzedawcę na rzecz kupującego.

Umowa zawarta na odległość: umowa zawarta z kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Towar: Produkt, przedmiot umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą, a kupującym przedstawiony na stronie sklepu https://shop.hansa-flex.pl/.

Dzień roboczy: Dzień od poniedziałku do piątku (od godziny 8.00 do godziny 16.00) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Regulamin sklepu: Regulamin sklepu przedstawiony na stronie sklepu https://shop.hansa-flex.pl/.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin sklepu internetowego Hansa-Flex Sp. z o.o., dane adresowe sprzedawcy i inne niezbędne informacje, aby kupujący mógł się porozumieć ze sprzedawcą dostępny są na stronie internetowej www.hansa-flex.com.pl.

2.2. Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień niezbędne są:

2.2.1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

2.2.2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

2.2.3. Włączona obsługa plików cookies.

2.3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną kupującego.

2.4.Niniejszy regulamin skierowany do przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z przedsiębiorcami umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu https://shop.hansa-flex.pl/.

2.5. W celu korzystania z usług dostępnych na stronach sklepu oraz w celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez kupującego aktywnego konta, którego założenie jest darmowe.

2.6. Rejestracja kupującego jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie.

2.7. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych, jak i praw autorskich, własności intelektualnej sprzedawcy.

2.8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta kupującego, w przypadku jego działania na szkodę sprzedawcy.

2.9. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres sprzedawcy.

2.10. Informacje podane na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.11. Dane techniczne podane na stronach towarów służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią gwarancji jakości.

2.12. Publiczny charakter Internetu i usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych kupującego przez osoby nieuprawnione, na co sprzedający zwraca uwagę. Kupujący powinni stosować programy antywirusowe, chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 3.1. Zakupy w sklepie https://shop.hansa-flex.pl/ może dokonywać aktywny podmiot gospodarczy osoba prawna, osoby fizyczne prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.2. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić po uprzednim złożeniu przez kupującego zamówienia ( wybranie towaru i „wprowadzenie do koszyka”).

3.3. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przyjmuje je do realizacji. W uzasadnionych przypadkach kupujący otrzyma od sprzedawcy stosowne wiadomości na adres poczty elektronicznej kupującego, a dotyczące szczegółów realizacji zamówienia. Po zakończeniu działań opisanych w zdaniach wyżej umowę sprzedaży między kupującym, a sprzedawcą uznaje się za zawartą.

3.4. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód

wywołanych siłą wyższą, czyli zdarzeń jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia umowy

sprzedaży, a na które sprzedawca nie ma wpływu.

3.5. Sprzedawca ma prawo uzależnić zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży od zapłaty przez kupującego wszystkich zobowiązań wobec sprzedawcy. W takim przypadku sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane nie zawarciem umowy sprzedaży, jak i brakiem dostawy towaru w terminie.

4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedaż towaru dokonywana jest po cenie obowiązującej u sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia, po cenie ustalonej z kupującym w nawiązaniu do zapisów w punkcie 3.2.

4.2. Cena jednostkowa towaru oraz wartość końcowa zamówienia nie uwzględnia ceny dostawy towaru do kupującego.

4.3. Kupujący zobowiązuje się do:

4.3.1. Zapłaty ceny za sprzedany towar przelewem na konto bankowe sprzedawcy, podane na fakturze proforma. W przypadku opisanym w zdaniu wyżej, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wpływie środków na konto bankowe sprzedawcy. A w wypadku upływu terminu na dokonanie płatności, sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży – anulowanie zamówienia,

4.3.2. Zapłaty ceny za sprzedany towar gotówką za pobraniem, płatność przy dokonaniu dostawy.

5. DOSTAWA

5.1. Termin dostawy uwzględnia tylko dni robocze.

5.2. Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

5.3. W przypadku nieokreślenia sposobu dostawy kupujący zobowiązany jest do odebrania towaru we własnym zakresie, a strony przyjmują, że osoba potwierdzająca odebranie towaru w imieniu kupującego była do tego upoważniona przez kupującego.

5.4. W przypadku dostarczenia towaru przez przewoźnika lub firmę spedycyjną, odbywa się to na koszt kupującego zgodnie z zapisami na stronie internetowej www.hansa-flex.com.pl.,

Chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

5.5. W przypadku działania sił wyższych i innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych okoliczności, termin dostawy przedłuża się o czas trwania przeszkód. Jeżeli jednak opóźnienie przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

6.1. Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, tylko i wyłącznie konsument oraz przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

6.2. Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi oraz przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta przy umowach sprzedaży, w których towar wytworzony według indywidualnej specyfikacji kupującego.

7. SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI, DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, GWARANCJA

7.1. Umowa sprzedaży objęte są nowe towary.

7.2. Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, konsument oraz przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7.3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta oraz przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.4. Towary będące przedmiotem umowy sprzedaży objęte są gwarancją jakości, które opisane są w warunkach sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji Hansa-Flex Sp. z o.o. dostępnych na stronie internetowej www.hansa-flex.com.pl.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1.Wszelkie spory mogące wynikać z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Poznaniu, właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy.

9. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

9.1. Administratorem danych osobowych kupującego zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca, który zbiera je w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

9.2. Odbiorcami danych osobowych kupującego w sklepie internetowym mogą być dostawcy przesyłek pocztowych, przesyłką kurierskich lub spedytorzy. Administrator danych osobowych udostępnia zebrane dane osobowe kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

9.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, to jest między innymi ze zmiany przepisów prawa zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

10.3. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy i internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.

10.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021.

 

Zarząd Hansa-Flex sp. z o.o.

REV A.01.2021

Żaden z produktów nie spełnia Twoich wymagań? Szukasz czegoś innego?

zadzwoń Zadzwoń: 601 18 19 18
logo hansaflex
Dąbrowskiego 560, Poznań
telefonmailsklep

Zadzwoń do nas teraz!

601 181 918
Zadzwoń

Wykonaj połączenie telefoniczne

*opłata za połączenie...

Potrzebujesz pomocy lub indywidualnej oferty?

Zostaw swój numer telefonu.

Oddzwonimy!

    Potrzebujesz pomocy lub indywidualnej oferty?

    Zostaw adres mailowy.

    Napiszemy.