Nasza wizjaNasza wizja

Jako przedsiębiorstwo jesteśmy świadomi naszej roli w społeczeństwie i naszej odpowiedzialności wobec partnerów biznesowych i pracowników. Dlatego zobowiązujemy się do przestrzegania jasnych zasad, tworzących ramy dla naszych działań w gospodarce i społeczeństwie. Wzywamy naszych partnerów biznesowych, aby przestrzegali podobnych zasad.

 

Zgodnie z naszą odpowiedzialnością zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad:

• Jesteśmy przedsiębiorstwem wielonarodowym. Z tego względu najwyższym nakazem jest przestrzeganie ustaw i przepisów wszystkich krajów, w których działamy. W sytuacjach nieuregulowanych ustawami kierujemy się zawsze wartościami naszej wizji i niniejszego Kodeksu Dobrych Praktyk.

• Unikanie zagrożeń dla ludzi i środowiska oraz wspieranie alternatywnych rozwiązań traktujemy jako istotny składnik odpowiedzialnego działania. Wymagamy od każdego współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w jego środowisku pracy. Uczulamy na to i regularnie szkolimy w tym zakresie naszych pracowników

• Uważamy proekologiczne działanie nie tylko za obowiązek przedsiębiorstwa, ale także za ważną przesłankę długookresowego zachowania zasobów naturalnych.

• Partnerom biznesowym i pracownikom okazujemy godność i szacunek. Wspieramy i respektujemy ochronę powszechnych praw człowieka w naszym przedsiębiorstwie i we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Nie tolerujemy pracy przymusowej ani pracy dzieci.

• Nikogo nie dyskryminujemy. Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na płeć, rasę, religię, wiek, orientację seksualną, narodowość, poglądy polityczne, pochodzenie społeczne lub etniczne ani inne cechy osobowe.

• Nie tolerujemy korupcji ani przekupstwa w żadnej formie. Niedopuszczalne jest żądanie, przyjmowanie, oferowanie ani przyrzekanie korzyści osobistych, prezentów lub zaproszeń w związku z naszą działalnością biznesową. Wyjątek stanowią tylko ogólnie przyjęte upominki okolicznościowe lub reklamowe oraz upominki zgodne ze zwyczajami panującymi w poszczególnych krajach.

• W naszej działalności biznesowej zachowujemy neutralność polityczną i z zasady nie wspieramy żadnych działań partii politycznych.

 

HANSA-FLEX to:wspólnota, odpowiedzialność, niezawodność, poszanowanie środowiska naturalnego, rozwój, elastyczność

Ta wizja obowiązuje wszystkich kolegów wewnątrz firmy a także na zewnątrz, w relacjach biznesowych z naszymi partnerami. To, co jest dopuszczalne w ramach naszej wizji a czego nie tolerujemy, ustalamy w Kodeksie Dobrych Praktyk. Stanowi on uzupełnienie naszej wizji. Oba te elementy stanowią podstawę naszego codziennego działania. Każda pracownica i każdy pracownik powinien je komunikować i domagać się zgodnego z nimi działania.

Wspólnota

• Traktujemy się z poczuciem wartości i szacunkiem.
• Działamy po partnersku i wspieramy się wzajemnie.
• Jesteśmy otwarci i uczciwi w komunikacji ze sobą.
• Informujemy siebie wzajemnie i innych.
• Jesteśmy częścią całości.

Odpowiedzialność

• Dostarczamy wysoką jakość i oczekujemy jej także od naszych partnerów biznesowych.
• Promujemy samodzielne działanie.
• Zadajemy krytyczne pytania i szanujemy inne opinie.
• Znamy naszą odpowiedzialność wobec kolegów i partnerów biznesowych, i przestrzegamy jej

Niezawodność

• Dotrzymujemy przyrzeczeń.
• Mamy zaufanie do kolegów i partnerów.
• Reprezentujemy bezpieczeństwo.

Poszanowanie środowiska naturalnego

• Prowadzimy politykę oszczędnego korzystania z zasobów.
• Unikamy zagrożeń dla środowiska i zdrowia.
• Promujemy efektywność energetyczną w hydraulice, u naszych Klientów, w naszych produktach i   usługach.
• Zwracamy uwagę na nieszkodliwość naszych procesów dla środowiska.

Rozwój

• Tworzymy innowacyjne produkty i usługi.
• Stale rozwijamy nasze kompetencje fachowe.
• Wspieramy naszych pracowników i stawiamy im wymagania.
• Pomagamy naszym partnerom doradztwem i szkoleniami.
• Wszyscy wspólnie pracujemy na sukces firmy HANSA-FLEX

Elastyczność

• Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych partnerów.
• Oferujemy naszym kolegom elastyczne możliwości zatrudnienia w całym koncernie.
• Wcześnie dostrzegamy zmiany i natychmiast na nie reagujemy

HANSA-FLEX to MY!