Klauzula informacyjna dotycząca monitoringuObowiązek informacyjny wobec osób utrwalonych na nagraniach systemu monitoringu wizyjnego

 

Podstawa prawna spełnienia obowiązku informacyjnego:

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na nagraniach z systemu monitoringu wizyjnego jest:
Hansa-Flex sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-451) przy ul. Dąbrowskiego 560 | NIP: 7771000013

Inspektor ochrony danych:

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Krystian Erens. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: iodo@hansa-flex.com.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Cel przetwarzania danych Wymóg ustawowy Wymóg umowny Wymóg zawarcia umowy
Zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób fizycznych X
Zapewnienie bezpieczeństwa mienia i informacji X

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jeżeli:

- jest to prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO , wynikający w szczególności z przepisów:

  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy,
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

Okres przetwarzania danych:

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa tj. dane z monitoringu wizyjnego przetwarzamy przez maksymalny okres 3 miesięcy, chyba, że staną się dowodem w sprawie – wtedy przetwarzamy je do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

Odbiorcy danych:

Obiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych, podmioty, którym administrator danych ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty świadczące na rzecz administratora danych usługi. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych, podmiotom nieuprawnionym do pozyskania danych, jak również poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym:

Monitoringiem wizyjnym są objęte następujące miejsca:

- ul. Dąbrowskiego 560, 60-451 Poznań
- ul. Dąbrowskiego 568, 60-451 Poznań
- ul. Sportowa 2, 59-500 Złotoryja

Przekazywanie danych:

W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.

Kategorie odbiorców jakim możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe to:

- podmioty współpracujące w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia lub informacji,
- podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,
- dostawcom usług przetwarzających powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące prawa i uprawnienia:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo zażądać:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Konsekwencją niepodania wymaganych danych może być brak możliwości wejścia na teren obiektu (w tym usunięcie z obiektu).