Klauzula informacyjna dotycząca dokumentów sprzedażyKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (dokumenty sprzedaży)

 

Podstawa prawna spełnienia obowiązku informacyjnego:
Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na dokumentach sprzedaży, w tym fakturach jest: Hansa-Flex sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-451) przy ul. Dąbrowskiego 560 | NIP: 7771000013

Inspektor ochrony danych:
Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Krystian Erens. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: iodo@hansa-flex.com.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej i archiwalnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przekazywanie danych:
W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią. Kategorie odbiorców jakim możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe to:
- podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,
- dostawcom usług przetwarzających powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres pełnych 5 lat od daty zakończenia umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przetwarzane przez administratora danych przez okres 5 pełnych lat od momentu wystawienia dokumentu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów.

Przysługujące prawa i uprawnienia:
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe:
Konsekwencją niepodania wymaganych danych może być brak możliwości zawarcia umowy i wystawienia faktury VAT.