Sklep on-line
CzechEnglishGermanPolishRussian

Warunki sprzedażyWARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAW, PŁATNOŚCI I GWARANCJI
Hansa-Flex Sp. z o. o.

1. Obowiązywanie warunków sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji.

Poniższe warunki sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji oraz obowiązująca w danym czasie lista cenowa stanowią załączniki do umowy sprzedaży względnie dostawy i są ich integralną częścią. Zamawiający lub kupujący uznaje nasze warunki w momencie złożenia zamówienia lub przy odbiorze towaru.

2. Oferta i potwierdzenie zlecenia.

2.1 Wszelkie oferty i uzgodnienia z Zamawiającym odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
2.2 Zamawiający odpowiada za prawidłowość danych podanych na zamówieniu lub w załączonych do zamówienia dokumentach. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia towaru dostarczonego zgodnie z Jego zamówieniem.
2.3 Przy zamówieniu ustnym, zgodność wykonania zlecenia potwierdza Zamawiający podpisem na dokumentach sprzedaży towaru – Faktura VAT, Dokument Wydanie towaru lub inne dokumenty.

3. Termin dostaw.

3.1 Termin dostaw należy podać w formie pisemnej.
3.2 Ustalenie terminu dostawy towaru przez firmę Hansa-Flex, jest możliwe po otrzymaniu wszystkich danych technicznych i rysunków niezbędnych do wykonania zlecenia.
3.3 Uzgodnione terminy dostaw liczy się od dnia naszego pisemnego potwierdzenia zamówienia. Termin uważa się za dotrzymany w momencie zgłoszenia odbiorcy gotowości towaru do wysyłki. Jeżeli towar nie z naszej winy nie zostanie odebrany, nie ponosimy odpowiedzialności za przekroczenie terminu dostawy.
3.4 W przypadku działania sił wyższych i innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych okoliczności, termin dostawy przedłuża się o czas trwania przeszkód. Jeżeli jednak opóźnienie przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania.
3.5 Na okoliczności podane w punkcie 3.4 możemy powoływać się wyłącznie w przypadku, gdy poinformowaliśmy Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu przyczyn opóźnienia lub niemożliwości dostawy.

4. Dostawa, wysyłka towaru, rozkład ciężaru ryzyka.

4.1 Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na kupującego z chwilą wydania towaru z punktów sprzedaży lub z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi, spedytorowi.
4.2 Zastrzegamy sobie prawo wyboru rodzaju wysyłki.
4.3 Ubezpieczenie przesyłki spoczywa na odbiorcy.
4.4 Koszty wysyłki towaru pokrywa odbiorca – kupujący towar.

5. Cena.

5.1 Sprzedaż towaru dokonywana jest po cenie obowiązującej u Sprzedawcy w dniu wydania lub wysłania towaru kupującemu.
5.2 Ceny ustalone są PLN lub EUR w przeliczeniu na złoty po kursie sprzedaży NBP z dnia wystawienia dokumentu sprzedaży – Faktura VAT, Dokument Wydanie towaru lub inne dokumenty.

6. Płatność.

6.1 Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży towaru - Faktura VAT.
6.2 Termin i sposób płatności określony jest na dokumentach sprzedaży towaru - Faktura VAT.
6.3 Płatności wobec firmy Hansa-Flex uiszczane są w formie gotówki lub przelewu na konto bankowe podane na dokumentach sprzedaży - Faktura VAT.
6.4 Jeżeli płatność wynikająca z dokumentu sprzedaży - Faktury VAT nie zostanie uiszczona w zastrzeżonym terminie, Sprzedawca będzie miał prawo domagać się odsetek karnych.
6.5 Zastrzega się prawo dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu zwłoki do pełnej wysokości poniesionej szkody.

7. Zastrzeżenie własności towaru sprzedanego.

7.1 Do momentu spełnienia wszystkich zobowiązań, wynikających ze stosunków handlowych z Zamawiającym zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru.
7.2 W przypadku opóźnienia płatności ze strony Zamawiającego mamy prawo na koszt Zamawiającego żądać chwilowego wydania zastrzeżonego towaru w celu zabezpieczenia na nim naszych praw. Niniejsze żądanie nie uznaje się jako wykonanie prawa odstąpienia.
7.3 Zamawiający w momencie przyjęcia tych warunków ceduje na nas wszelkie wierzytelności i prawa z tytułu sprzedaży zastrzeżonego towaru. Niniejszym przyjmujemy w/w cesję.

8. Reklamacje i gwarancja.

8.1 Okres gwarancji - 6 miesięcy liczony od dnia zakupu. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedłożenie dokumentu sprzedaży Faktury VAT oraz złożenie pisemnego druku zgłoszenia reklamacji w punkcie Hansa-Flex.
8.2 W stosunku do wybranych produktów, termin gwarancji może ulec zmianie, o czym kupujący zostanie poinformowany poprzez odpowiedni zapis na Fakturze VAT.
8.3 Gwarancją objęte są tylko towary eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zainstalowane zgodnie z normami technicznymi.
8.4 Uszkodzenie mechaniczne lub świadome zniszczenie towaru, błędne podanie parametrów technicznych przez Zamawiającego, zwalnia nas od odpowiedzialności z tytułu wad.
8.5 Wady widoczne i oczywiste oraz reklamacje ilościowe Zamawiający powinien zgłaszać niezwłocznie, natomiast wady ukryte należy zgłaszać w ciągu ustawowego terminu rękojmi. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji Zamawiający nie może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji.
8.6 W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy towar przyjmujemy z powrotem i w zamian dostarczamy towar bez wad lub naprawiamy wadliwy towar.
8.7 Hansa-Flex zobowiązuje się do możliwie jak najszybszego dostarczenia reklamowanego towaru do producenta lub przedstawicieli mających uprawnienia do dokonywania ekspertyz reklamacyjnych. Realizacja reklamacji zależy bezpośrednio od producenta i czasu, jaki musi poświęcić producent na dokonanie ekspertyzy niezbędnej do ustalenia przyczyn awarii oraz jej usunięcia. W celu dokonania prawidłowej ekspertyzy reklamacyjnej Zamawiający musi prawidłowo wypełnić kartę-druk zgłoszenia reklamacji z podaniem wszystkich potrzebnych danych.
8.8 Do podjęcia wszystkich niezbędnych prac naprawczych i dostaw zastępczych potrzebny jest stosowny czas. Termin przy dostawach zastępczych wynosi 30 dni, w przypadku konieczności importu, termin może ulec wydłużeniu o czas dokonania tego importu.
8.9 Jeżeli pomimo wykrycia wady przedmiotu nadal jest użytkowany przez Zamawiającego, to nie odpowiadamy za wady pierwotne i szkody wynikłe z dalszego eksploatowania przedmiotu.
8.10 Wyklucza się dalsze roszczenia Zamawiającego, zwłaszcza roszczenia odszkodowawcze z tytułu wadliwości przedmiotu dostawy, jeżeli szkody nie powstały wskutek rażącego, niedbałego lub umyślnego naszego działania.
8.11 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych służących polepszeniu produktu, powyższe nie uprawnia do jakichkolwiek roszczeń.
8.12 Gwarancja nie obejmuje naprawy przedmiotów dostarczonych lub będących własnością Zamawiającego.

9. Rozstrzyganie sporów.

Wszelkie spory mogące wynikać z umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Poznaniu, właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

10. Postanowienia końcowe.

Przyjęcie niniejszych warunków następuje poprzez ich pisemne potwierdzenie w momencie otrzymania oferty lub dokumentów sprzedaży - Faktura VAT, Dokument Wydanie towaru lub inne dokumenty.
Strony uznają inne sposoby potwierdzenia przyjęcia warunków sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji, jeżeli z zachowania Zamawiającego wynika, iż zapoznał się z nimi.
Przy braku innych uzgodnień pisemnych, obowiązują wyłącznie niniejsze warunki sprzedaży, dostaw, płatności i gwarancji.